Er is een grote en groeiende vraag naar technisch geschoolde mensen. In onze sterk veranderende wereld blijft de rol van techniek en technologie onverminderd groot. Techniek en Technologie heeft de toekomst en is overal om ons heen. Voor meer dan de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is VSBO de plek waar ze hun talent het beste kunnen ontwikkelen. ”Talentmaximalisatie” dient dan ook de kernopgave te zijn voor het VSBO.en in dat verband de noodzaak voor een rijke aanbod, differentiatie en maatwerk. Verreweg de meesten van deze leerlingen dienen door te stromen naar een
beroepsopleiding in het SBO ,het vsbo is immers geen eind onderwijs, en zullen als
vakmensen de ruggengraat van onze samenleving vormen

Inspireren

Het onderwijs dient daarom samen met het bedrijfsleven de leerlingen inspireren en verleiden tot een toekomstige baan in de techniek of technologie. Met herbouw Techniekonderwijs wil de SiGE op korte termijn de VSBO-scholen met een afdeling techniek en op langere termijn scholen voor Funderend onderwijs, Middelbare scholen, het SBO, de opleidingsbedrijven en het bedrijfsleven techniek onderwijs realiseren dat aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt.
Curaçao kampt met een groeiende mismatch tussen de doorstroom vsbo-sbo in de
technische opleidingen. De wens van SiGE is om hiermee het Technisch Beroeps- en Arbeidgericht onderwijs voor meer leerlingen beschikbaar te stellen.

Samenwerken

Ondanks veel initiatieven en vrijblijvende pogingen om samen te werken is er nog geen sprake van een bestendige samenwerking tussen vsbo en sbo scholen. Het opbouwen van een duurzame relatie is niet eenvoudig en vergt veel inspanning van alle stakeholders. Voor de leerling levert dit op, één leerroute zonder al te veel hobbels en zonder harde knip in diens leerproces. We moeten dit eiland breed doen en dienen daar ook het bedrijfsleven bij te betrekken, daar ook het bedrijfsleven er baat bij heeft bij een niet vrijblijvende samenwerking tussen de verschillende stakeholders.
Bevorderen van de samenwerking en inspireren doen we onder de naam Herbouw Techniekonderwijs Curaçao.

Herbouw Techniekonderwijs is een door de SIgE in samenwerking met het ministerie OWCS geïnitieerd project, waarbij ondermeer scholen en bedrijven meer moeten gaan samenwerken. Het doel is om de uitstroom van leerlingen naar de technische vervolgopleidingen en uiteindelijk naar de benodigde technische beroepen te vergroten.
Nogmaals wij zijn het met elkaar eens dat de mogelijkheden in de techniek inspirerend en eindeloos zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen het VSBO/SBO en het bedrijfsleven in belangrijke mate zal bijdragen aan het studiesucces van jongeren.